psycholoog-nip-lid

Aangesloten bij het NIP

Wie kunnen er terecht bij deze praktijk?

De praktijk biedt (vergoede en niet vergoede) hulp aan;
 • jeugdigen en hun ouders uit de regio's Zuid-Kennemerland en IJmond (contracten met alle gemeenten)
 • ouders die vragen hebben en zich zorgen maken over de ontwikkeling en/of het gedrag hun kind
 • jeugdigen met een beperking of stoornis waardoor er (psychische) problemen in het dagelijkse leven zijn ontstaan
 • jeugdigen die behandeling en begeleiding nodig hebben bij een psychisch of gedragsprobleem
 • ouders bij de aanpak van een (gedrags)probleem van hun kind
 • gezinnen die te maken hebben met bijzondere of moeilijke omstandigheden/ problemen
 • scholen of instellingen die advies of diagnostisch onderzoek voor hun leerling of cliënt nodig hebben
 • jongeren vanaf 16 jaar met een zelfstandige hulpvraag
 • ouders met vraagstukken rondom opvoeding en ouderschap
 • volwassenen met (gezins)problemen waarbij het gezin van vroeger mogelijk een rol in speelt
 • jongeren in de (gesloten) jeugdzorg
Cliënten kunnen zowel zichzelf aanmelden als verwezen worden. Verschillende disciplines en instellingen kunnen verwijzen. Onder andere; huisartsen, maatschappelijk werkers, scholen, kinderopvangcentra, centra voor jeugd en gezin (CJG coach), GGD-artsen, collega psychologen die volwassenen begeleiden of specialisten zoals logopedisten, fysiotherapeuten of kinderartsen.

Vanaf 2015 is de organisatie van de verzekerde geestelijke gezondheidzorg (GGZ) veranderd. De zorg is overgeheveld naar de gemeenten, welke verantwoordelijk zijn voor de basis en specialistische jeugd-GGZ. Voor deze zorg is een (vermoeden) van een DSM-stoornis een voorwaarde. Bij complexe en ernstige psychische klachten zal worden verwezen naar de specialistische GGZ. In andere gevallen kan volstaan worden met zorg binnen de basis GGZ. Hierbinnen kan een kort, middel of intensief traject geboden worden, afhankelijk van de problematiek.

Psychologische behandeling van lichte psychische problematiek, waarbij er geen sprake is van een stoornis, wordt niet meer vergoed. Wel kan er binnen een tweetal vergoede consulten bekeken worden wat er aan de hand is en een advies gegeven worden.
 

 

 

 
Praktijk voor kind, jongere en gezin - Rijksstraatweg 249 te Haarlem - 06-48589644